اخبار سروهانا

مجوز انتشار بازی هانا توسط بنیاد ملی بازی های رایانه ای کشور صادر شد