اخبار سروهانا

بازی هانا توانست تاییدیه های مولفه های اثرگذاری فرهنگی را از بنیاد ملی بازی های رایانه ای کشور دریافت نماید.