بدین وسیله شرکت سروهانا پارسیان (سهامی خاص) به مدیریت خانم زینب سادات جهرمی و شناسه ملی 14008380148 با شماره نظام صنفی رایانه ای 21014561 در زمینه نرم افزارهای رایانه ای، گواهی تایید فنی نرم افزار را اخذ نموده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.