اخبار و مقالات

فروردین 18, 1399

وبینار«فرزندپروری براساس طرحواره درمانی»

مؤسسه پژوهشی روان‌شناختی “سروهانا” با همکاری مرکز مشاوره مهتاب برگزار می‌کند:
شما با نصب اپلیکیشن مشاوره آن‌لاین فارگو می‌توانید از خدمات نوین روان‌شناختی بهره‌مند شوید.

وبینار«فرزندپروری براساس طرحواره درمانی»

سلامت روانی فرزند شما در دوران بزرگسالی، در گرو تک تک رفتارهایی‌ست که در دوران کودکی با او دارید. در جامعۀ امروز ما، داشـتن فرزندانی سالم از نظر جسمی و روحی به‌مراتب مشکل‌تر از نسل‌هاي قبل است و هر چه جلوتر می‌رویم نیاز به دانشِ فرزندپروری، خود را واضح‌تر نشان مـی‌دهـد .
والدینِ امروز، از یک‌سو با نسلی روبرو هستند که به‌مراتب از آن‌ها باهوش‌تـر بوده و نسبت به سن‌شان به اطلاعات بیشـتري دسترسـی دارنـد و از سـوي دیگـر بـه راحتـی ارزش‌هاي نسل قبل خود را قبول نمی‌کنند. در ایـن تنگنـا، تربیـتِ فرزنـد، کـاري بـس دشوار بوده و دیگـر نمـی‌تـوان بـا تکیـه‌بـر تجربـۀ اطرافیـان و پـدر بزرگ و مادربزرگ‌ها کودکان را تربیت کرد.
امیدواریم با آمیزهاي جـذاب از صـمیمیت، مسئولیت‌پذیري، شادي و تواضع و… فرزندان را در مسیر خودشکوفایی قرار داده و کودکان سالمتري تربیت کنیم تا در بزرگسالی بالغین سالم‌‎تر و موفق‌تـري باشـند.

مدرس: راحیل شمسایی روان‌درمان‌گر خانواده

تاریخ برگزاری:20 فروردین
زمان: جمعه ساعت 17

دیدگاهتان را بنویسید