بهروان

دوماهنامه روان‌شناختی بهروان

بِهرَوان، ماهنامه روان‌شناختی با نگاه بین‌رشته‌ای است.

در هر شماره، یک موضوع بهانه انتشار بِهرَوان قرار می‌گیرد.

بِهرَوان از 14 بخش تشکیل شده است.

مجله بهروان - مرکز پژوهشی روان شناختی سروهانا

تا‌به‌حال، بِهرَوان در شش نوبت با موضوعات:

«ذهن: شماره‌صفر»،

«هوش: شماره‌یک»،

«اوتیسم: شماره‌دو»،

«شادی: شماره‌سه»،

«عشق: شماره‌چهار»،

«مدرسه: شماره‌پنج»

منتشر گردیده است.

بین‌رشته‌ای بودن بِهرَوان به چه معناست؟

دانش روان‌شناسی توانایی پرداخت، بررسی، پیوند و تبیین حوزه‌ها و رشته‌های دیگر را دارد.

باتوجه به روند بین‌رشته‌ای‌شدن و تأکید این مقوله در ادبیات پژوهشی دنیا، این مهم در بِهرَوان پایه‌گذاری گردیده است.

درواقع مهم‌ترین اصلی مقوله بین‌رشته‌ای، پیوند و ترکیب حوزه‌ها با یک‌دیگر و کسب محصول بدیع و چند‌جانبه‌نگر می‌باشد. یکی از مهم‌ترین اصول مورد‌نظر در بِهرَوان جاری ساختن خصیصه بین‌رشته‌ای در بخش‌های مختلف در هر شماره می‌باشد.