دوماهنامه روان‌شناختی بهروان

دوماهنامه روان‌شناختی بهروان

بِهرَوان، ماهنامه روان‌شناختی با نگاه بین‌رشته‌ای است.

در هر شماره، یک موضوع بهانه انتشار بِهرَوان قرار می‌گیرد. بِهرَوان از 14 بخش تشکیل شده است.

تا‌به‌حال، بِهرَوان در شش نوبت با موضوعات:

«ذهن: شماره‌صفر»،

«هوش: شماره‌یک»،

«اوتیسم: شماره‌دو»،

«شادی: شماره‌سه»،

«عشق: شماره‌چهار»،

«مدرسه: شماره‌پنج»

منتشر گردیده و شماره جدید آن 16آذر 1398 منتشر خواهد شد.

 

بین‌رشته‌ای بودن بِهرَوان به چه معناست؟

دانش روان‌شناسی توانایی پرداخت، بررسی، پیوند و تبیین حوزه‌ها و رشته‌های دیگر را دارد.

باتوجه به روند بین‌رشته‌ای‌شدن و تأکید این مقوله در ادبیات پژوهشی دنیا، این مهم در بِهرَوان پایه‌گذاری گردیده است.

درواقع مهم‌ترین اصلی مقوله بین‌رشته‌ای، پیوند و ترکیب حوزه‌ها با یک‌دیگر و کسب محصول بدیع و چند‌جانبه‌نگر می‌باشد. یکی از مهم‌ترین اصول مورد‌نظر در بِهرَوان جاری ساختن خصیصه بین‌رشته‌ای در بخش‌های مختلف در هر شماره می‌باشد.

پاسخ دهید