کارگاه مهارت های زندگی جوانان

مهارت های زندگی توانایی هایی هستند كه به ما كمك می كنند با موقعیت های زندگی – بخصوص موقعیت های پر حاشیه – به طور صحیح برخورد كنیم . وقتی این مهارت ها را كسب كردیم می توانیم در ایجاد ارتباط مناسب با دیگران سازگارانه عمل كنیم و بدون توسل به اعمالی كه به خودمان یا دیگران صدمه می زند مشكلات را حل كنیم .
اهداف دوره مهارت های زندگی جوانان:
۱- حل مسئله
۲- توانایی تصمیم گیری
۳- مهارت های ارتباطی
۴- توانایی روابط بین فردی
۵- توانایی تفکر خلاق
۶- توانایی تفکر انتقادی
۷- خودآگاهی
۸- همدلی
۹- مقابله با فشار روانی(استرس)
۱۰- مقابله با هیجان

دیدگاهتان را بنویسید