همکاری و مشارکت در قالب بازی

 

مشارکت کردن در کار گروهی و همکاری کردن با یکدیگر ، از مهارت های اجتماعی لازم برای زندگی در دنیای امروز است. به طوری که باهوش ترین افراد هم بدون بهرمندی از این مهارت نمی توانند به موفقیت های بزرگ دست یابند. به هر حال توجه ما به مهارت های فردی و پرورش استعداهای کودکانمان زمانی بهترین دستاوردها را برای آنها به ارمغان خواهد آورد که بتوانند این مهارت ها را در بستر جامعه به فعلیت درآورند و با دیگران همکاری و مشارکت کنند

دیدگاهتان را بنویسید