مصاحبه تشخیص

تشخیص در روان شناسی بالینی برعهده مشاهده،آزمون(تست)ومصاحبه است که دربین آنهامصاحبه از اهمیت بیشتری برخوردار است.هدف ازمصاحبه تشخیصی یافتن دقیق علل وعوامل مؤثردرپیدایش اختلال ومشکل روانی درمراجع می باشد دراین رابطه مصاحبه بایدبتواند کلیه مسائل وعوامل مؤثردرپیدایش اختلال را از کم اهمیت ترین تا پراهمیت‌ترین آنهاشناسانده تابتواندتشخیصی مناسب درارتباط بامشکل درمانجودراختیارمصاحبه گرقراردهد.زیرا تا زمانی که تشخیصی دقیق ودرست ازنوع اختلال بیماردردست نباشد نمی توان درمان مناسبی برای وی عرضه نمود.یک روان شناس بالینی نه نتها به مطالبی که بیماردرجلسه مصاحبه تشخیصی بیان می کندعلاقه منداست،بلکه درنحوه ادای مطالب وعکس العملهای عاطفی که ازخودنشان می دهدونیزروابط عاطفی وفکری مصاحبه شونده توجه می کند. بنابراین واضح است درمصاحبه ازمشاهده نیزاستفاده می شودودرصورت لزوم پس ازمصاحبه می توان ازآزمون خاص موردنیازنیزاستفاده کرد.مصاحبه تشخیصی رامی توان به دوشکل ۱)ساختاری ۲)غیرساختاری ونیمه ساختاری بکاربرد که هرکدام درمواقع خاص بکارمی روند.

مصاحبه ساختاری رامی توان درمقطع زیر انجام داد.

۱) کمترازیک ساعت زمان برای مصاحبه وقت باشد.

۲)مصاحبه،مقدمه ای برای روان درمانی نباشد.

۳) فرصت دیگری برای بدست آوردن شرح حال بیمارنباشد.

۴) هنگامی که بخواهیم سریع وبدون ایجاداظطراب،ازبیماراطلاعاتی بدست آوریم.

۵) برای فرستادن بیماربه مرجع دیگر.

۶) هنگامی که بیمارنخواهدبه صحبت ادامه دهد.

۷) مصاحبه باافرادعقب مانده ذهنی وکسانی که به دلیل آسیب مغزی قدرت تمرکزوتوجه ویادآوری کافی ندارد،انجام گیرد.

۸) بیمارانی که حتی به طور ضمنی،مسئله خودکشی رامطرح می کنندازطریق این مصاحبه موردارزیابی قرار می گیرند.

۹) برای بیمارانی نظیرسایکوتیکها(چون ارتباط برقرارنمی کنندویااطاله وتکرارکلام دارند)بعضی ازبیماران وسواسی وفوبیک که شک،تردید،اظطراب وترس زیادآنهارابایدبامصاحبه ساختاری کنترل کرد وبه آنها جهت داد وبیماران مبتلابه افسردگی که بسیاردرونگراودرخودفرورفته اند.

۱۰) کودکان خردسالان وآنهایی که به دلایلی،بامصاحبه گرهمکاری ندارندنیزتوسط این مصاحبه مورد ارزیابی قرارمی گیرند.

مصاحبه غیر ساختاری و نیمه ساختاری را می توان درشرایط زیربکاربرد:

۱) وقت کافی برای مصاحبه باشد(بین یک تادوساعت)

۲) درصورتی که قرار مصاحبه بعدی بابیمارگذاشته شده باشد.

۳) مصاحبه مقدمه ای برروان درمانی باشد.

۴) بیمار مطالب متنوع ومختلفی رابیان کند.

۵) بیمار از مصاحبه،ترس ویانسبت به آن سوء ظن نداشته باشد.

یک مصاحبه ازتاریخچه فردی ازیک مصاحبه پذیرش بیماردیدگاه هدایت شده تری داردولی هردوهم دیگررا می پوشانند.مصاحبه های تشخیصی همچنین این تأثیرمثبت رادرذهن گذاشته که نیرومندی درمانی زیادی دارند.با این همه ادراک بیماران ازکلینیک،انگیزه هایشان وانتظاراتشان ازکمک همگی از طریق تجربیاتشان درمصاحبه های متفاوت یادرجهت گزینی تشخیص مؤثراست.

۱)مصاحبه پذیرش و قبول بیمار

این مصاحبه به منظوررسیدن به دوهدف کلی صورت می گیرد:

الف)فهم این که بیماربه چه منظوری به کلینیک ومصاحبه کننده مراجعه کرده است وارزیابی نسبی ازمشکلات ومسائل وآشنایی مقدماتی بابیمار.

ب)تاچه حددرمانگرباتوجه به اطلاعات وامکاناتش می توانددرصددکمک به بیمارورفع انتظاراتش برآید. درگزارشی که پس ازانجام این مصاحبه واقع می شودمواردزیربه چشم می خورد:

نام ونام خانوادگی:

سن:

جنس:

تحصیلات:

تاریخ مراجعه(مصاحبه):

نام ونام خانوادگی مصاحبه کننده:

۱) رفتاردرطی مصاحبه وتوصیف ظاهری- تمامی مواردمشاهده شده ازرفتارهای کلامی وغیرکلامی، وضعیت لباس پوشیدن،وضعیت آرایش مو،صورت همراه داشتن وسایل خاص و…..

۲) مشکل فعلی (ارائه شده)

۳) تشخیص مقدماتی

۴) محاسن شخصی بیمار

۵) اهداف برای اصلاحات

۶) پیشنهادبرای درمان

۷) انگیزه بیمارومیزان آن برای درمان

۸) پیش آگاهی

۲)مصاحبه تاریخچه فردی

اصولاتاریخچه فردی هرکس داستان زندگی اوست که به صورت کامل،عملی ودرباره تکامل ورشد فردازمنابع مختلف استفاده می شود.این اطلاعات باید تنظیم شوندوموردتفسیرقراربگیرند.ازنظرروان شناسان،تاریخچه فردی برای جمع آوری اطلاعات وسیله بسیارمفیدی است ولی ارزش آن بستگی داردبه اعتباروثبات اطلاعاتی که به دست آمده است وممکن است شکلهای مختلفی داشته باشد.ولی به طورکلی مضمون یانوع اطلاعاتی که باید برای آنها جمع آوری نمودیکسان است وشامل:

الف) تاریخچه شخصی و ب) تاریخچه خانوادگی می شود

یک نمونه ازطرح تاریخچه فردی

۱) اطلاعات شخصی: شامل نام،جنسیت،شغل،آدرس،زمان تولد،مذهب وتحصیلات

۲) علت مراجعه

۳) موقعیت و وضعیت فعلی-توصیفی ازرفتارروزانه و تغییراتی که اخیراروی داده است.

دیدگاهتان را بنویسید