حساسیت زدایی

 

حساسیت زدایی منظم یکی از درمان‌های رویکرد رفتاری در روانشناسی به حساب می‌آید که در مورد هراس‌ها و فوبی‌های خاص مثل ترس از ارتفاع، ترس از حیوانات و ترس از فضاهای بسته بسیار موفق عمل کرده است. ماهیت این شیوه به این شکل است که سلسله مراتب اضطراب فرد در یک موضوع خاص را به ترتیب به وسیله رویارویی همزمان با آن و تمرینات ریلکسیشن از بین می‌برد. این درمان شامل سه مرحله آرام سازی، آماده سازی سلسله مراتب اضطراب و انجام حساسیت زدایی است

دیدگاهتان را بنویسید