ارتباط زوجین

ارتباطات میان فردی، مبنای اولیه ی پیوند با دیگران را تشکیل می دهد. ارتباطات مناسب، موجب شکوفایی افراد و بهبود کیفیت زندگی می شود؛ در حالی که ارتباطات نامناسب، مانع شکوفایی و حتی موجب سلب آسایش و آرامش روان انسان است. یکی از موارد اساسی خوشبختی انسان، ارتباطات میان فردی وی است؛ حال اگر هدف ارتباط، کسب آرامش در کنار همسر و در زندگی مشترک باشد، «ارتباط» به خون حیات بخش زندگی مشترک تبدیل می شود و در کیفیت زندگی زناشویی، نقش اساسی پیدا می کند. در این میان مجهز بودن همسران به مهارت های ارتباطی موجب سازگاری و رضایت آن ها می شود و عدم آگاهی نسبت به این مهارت ضروری، به بروز بسیاری از سوءتفاهم ها و تعارض های میان زوجین می انجامد.

دیدگاهتان را بنویسید